ค้นหา
  • BYU

Make Thai Sentences | จะตาย (jà dtaai) To Death

Let’s learn how Thai sentences work in terms of the word order! Today’s vocabulary is จะตาย (jà dtaai) meaning “To Death”. Try to form longer sentences using this vocabulary and other useful phrases.


- P H R A S E S -


ร้อนจะตาย

rón jà dtaai

It’s hot to death!

เหนื่อยจะตาย

nèuay jà dtaai

I’m so tired (to death).

เขาติงต๊องจะตาย

kăo dting-dtóng jà dtaai

He is hilarious (to death).

ฤดูหนาวที่ประเทศของผมหนาวจะตาย

réu-doo năao têe bprà-tâyt kŏng pŏm năao jà dtaai

The winter in my country is super cold (to death)!

ทุเรียนอร่อยจะตาย ลองกินดู

tú-rian àrôi jà dtaai long gin doo

Durian is delicious to death! Try it!

ผมคิดว่าคุณสวยจะตาย

pŏm kít wâa kun sŭay jà dtaai

I think you’re beautiful (to death).

กักตัวอยู่บ้านเบื่อจะตาย ฉันคิดถึงประเทศไทยจะตายแล้ว

gàk dtua yòo bâan bèua jà dtaai chăn kít tĕung bprà-tâyt tai jà dtaai láew

I’m sick of quarantine to death. I miss Thailand to death!

Exercise

  1. Thai food is spicy (to death) but it’s tasty.

  2. I want to go to Thailand (to death)!

  3. I know that I’m over weight (to death) but I still drink boba tea.

I wholeheartedly recommend this video course.

11:15 Make Thai Sentences 1.0 Challenge


Learn to build your Thai sentences longer through essential Thai vocabulary and simple grammar patterns. You get daily prompts explaining how to structure sentences and practice accurate pronunciation and intonation as well.


❤️ Enroll in the course here! ▸ http://bit.ly/makethaisentences

LATEST VIDEO

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram
Copyright © 2016 BYU99 All Rights Reserved