ค้นหา
 • BYU

Let’s Fix Your “Mid Tone” in Thai! (Pronunciation Tips)

In Thai, every syllable is pronounced in one of five tones: low, mid, high, falling, or rising. The mid tone is not supposed to rise or fall. This video will help you apply the correct mid tone.

Thai mid tone is the same pitch with “LA”.

 • อา aa

 • เต dtay

 • ดี dii

 • กอ gor


Thai doesn’t have tone changing rules.

 • สวยดี sŭay dee

 • ไม่ไป mâi bpai

 • บ้าบอ bâa-bor

 • ดีไหม dee măi


Double Mid Tones

 • ยินดี yin dee

 • มีใจ mee jai

 • ดีๆ dee dee

Download PDF of this lesson here! ▹ https://www.patreon.com/posts/27136898

1:1 Skype Lessons ▹ https://www.byu99.com


Free language learning resources ▸ https://www.byu99.com/ebooks

Video Courses ▸ https://www.byu99.com/videocourse

LATEST VIDEO

 • Facebook
 • YouTube
 • Instagram
Copyright © 2016 BYU99 All Rights Reserved