ค้นหา
  • BYU

3 Most Common Mistakes Thai Language Learners Make (Avoid These 3 Mistakes!)

What are some grammatical mistakes that non-native Thai speakers commonly make? Today we will cover the most common Thai language mistakes that people make. All Thai language learners can benefit from this video lesson and you can avoid these when speaking Thai. Let’s learn Thai in the most natural way through real-life examples with a native speaker.

The Usage of Adjectives

Noun + Adjective


ประเทศไทย

bprà-tâyt tai

Thailand


วัฒนธรรมไทย

wát-tá-ná-tam tai

Thai culture


หนังสือดี

năng-sĕu-dee

good book


คนเกาหลี

kon-gao-lĕe

Korean person


ร้านอาหารฝรั่ง

ráan aa-hăan fà-ràng

Western restaurantHow to Say "ได้ dâai Can"

Sentence + ได้ dâai

Sentence + ไม่ได้ mâi dâai

ผมพูดภาษาจีนได้

pŏm pôot paa-săa jeen dâai

I can speak Chinese.

(วันนี้)ผมได้พูดภาษาจีน

(wan née) pŏm dâai pôot paa-săa jeen

(Today) I spoke Chinese.

มานีเต้นบีบอยไม่ได้

maa-nee dtâyn bee boi mâi dâai

Maanee cannot do B-Boy dance.

(เมื่อวาน)มานีไม่ได้เต้นบีบอย

(mêua waan) maa-nee mâi dâai dtâyn bee boi

(Yesterday) Maanee didn’t do B-Boy dance.

Stop Final Consonants are “SOFT”


Soft /d/

พูด pôot (pôod) speak


Soft /k/

จาก jàak from


Soft /p/

ขอบคุณ kòop kun

(kòob kun)

Thank you

สวัสดีค่ะ ฉันมาจากอเมริกา

sà-wàt-dee kâ chăn maa jàak à-may-rí-gaa

Hello! I came from America.


Learn Thai in various topics by reading! ▸ http://bit.ly/easythaireading

LATEST VIDEO

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram
Copyright © 2016 BYU99 All Rights Reserved